مراحل پذیرش نسخه

1

نسخه فاقد تاریخ ، تاریخ گذشته ، آینده و یا تاریخ مخدوش فاقد اعتبار می باشد بنابراین نسخه بدون مهر و امضای پزشک فاقد اعتبار می باشد.

2

 دوز ، شکل ، واحد و حجم دارو می بایست توسط پزشک قید گردد در غیر اینصورت حداقل مورد محاسبه می گردد.

3

تصویر نسخه را در کادر پایین آپلود کنید تا دکتر داروساز بررسی کند.

4

نام و نام خانوادگی ، آدرس دقیق محل سکونت ، شماره تلفن و کدپستی حتما وارد نمایید.

فرم ثبت نام فروشندگان